MAKALE VE İÇTİHATLAR

 • TAPU KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ İÇİN ÖNCELİKLE İLGİLİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE YAZILI BAŞVURU GEREKİR.  ( 11.06.2016 11:49:10 )

  Tapu Sicil Tüzüğü'nde 17.08.2013 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik gereğince bu tarihten itibaren Tapu kayıtlarının düzeltilmesinde mahkemeye başvurmadan önce ilgili tapu müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunma koşulu getirilmiştir. Nitekim Yargıtay 1.Hukuk Dairesi'nin istikrar gösteren yeni kararlarında da bu yasal gereklilik özellikle aranmakta, aksi durumda bu şekilde açılan kayıt tashihi davalarının usulden reddine karar verilmektedir.
 • YARGITAY 7.CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NIN 2013/2194 ESAS 2013/25134 KARAR SAYILI VE 25.11.2013 TARİHLİ KARARI  ( 28.12.2015 12:35:32 )

  Sanığın bir müzik eserini radyodan yapılan yayında işletmesinde umumi mahalde müşterilerine dinletmekten ibaret olan eyleminde fonoğram yapımcısı ve icracı sanatçılar yönünden mali hakların ihlalinden bahsedilemeyeceğinden, sanığın üzerine atılı eylemi suç oluşturmaz.
 • Belediye Mallarının Doğrudan Haczinin Engellenmesi Olanaklı Değildir  ( 7.12.2015 18:08:32 )

  Belediyeler aleyhinde yapılan icra takiplerinde, belediyelerin mallarına doğrudan haciz konulmasını engelleyerek borçlu belediyenin gösterdiği mallar üzerine haciz konulmasını sağlayan 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesine 6552 sayılı Kanun’un 121. maddesiyle eklenen fıkranın 1. cümlesinde yer alan “…ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır.” ibaresi, Anayasa Mahkemesi’nin 17.06.2015 gün ve 2014/194 E. 2015/55 K. no’lu kararı ile iptal edilmiştir.
 • Kambiyo Senetlerinde Geriye Ciro Sorunu  ( 18.11.2015 14:23:00 )

  Bilindiği gibi kambiyo senetlerinde hak, ciro ve teslim yoluyla intikal etmektedir. Senet arkasındaki ciro silsilesinin düzenli olması, hak sahibinin hakkının müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşılması yasal bir zorunluluktur. (TTK.m.686 ve m.790)
 • YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ'nin 2014/4322 Esas - 2014/7804 Karar sayılı ve 11.6.2014 tarihli kararı  ( 17.11.2015 14:46:57 )

  5403 Sayılı Kanunun 8. maddesinde 30.04.2014 tarihli ve 6537 Sayılı Kanunun 4. maddesi ile yapılan değişiklikle artık asgari tarımsal arazi büyüklüklerinin altındaki arazilerde de payın üçüncü şahıslara satışı ve devri mümkün hale gelmiştir.
 • YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ'nin 2015/10571 Esas- 2015/8738 Karar sayılı ve 18.3.2015 tarihli kararı  ( 17.11.2015 14:46:01 )

  Verdiği karar ilamlı icra yoluyla takibi mümkün olan Tüketici Hakem Heyetine müracaat etmeden ilamsız icra takibi yapmakta tüketicinin hukuki yararı yoktur.
 • YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ'nin 2014/9537 Esas-2014/11695 Karar sayılı ve 21.4.2014 tarihli kararı  ( 16.11.2015 14:50:25 )

  Borçlunun adrese dayalı kayıt sisteminde kayıtlı adresinin bulunmaması halinde ipotek akit tablosunda yazılı adresine daha önce usulüne uygun tebligat yapılmamış olsa bile bu adrese 7201 S. K.'nun 35. Md. hükmüne göre tebligat yapılabilir.
 1