YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ'nin 2014/4322 Esas - 2014/7804 Karar sayılı ve 11.6.2014 tarihli kararı


( 17.11.2015 14:46:57 )

5403 Sayılı Kanunun 8. maddesinde 30.04.2014 tarihli ve 6537 Sayılı Kanunun 4. maddesi ile yapılan değişiklikle artık asgari tarımsal arazi büyüklüklerinin altındaki arazilerde de payın üçüncü şahıslara satışı ve devri mümkün hale gelmiştir.

 

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ'nin 2014/4322 Esas - 2014/7804 Karar sayılı ve  11.6.2014 tarihli kararı;

 

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 25.02.2013 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 01.10.2013 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi bir kısım davalılar tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

 

Dava, İcra ve İflas Kanununun 121. maddesi uyarınca alınan yetki belgesine dayalı olarak açılan ortaklığın giderilmesi isteğine ilişkindir.

 

Bir kısım davalılar davanın reddini savunmuşlardır.

 

Mahkemece davanın kabulü ile dava konusu edilen taşınmazlarda ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.

 

Hükmü, davalılar temyiz etmişlerdir.

 

1- ) Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya kapsamına göre davalıların 9396 parsel sayılı taşınmaza ilişkin temyiz itirazları yerinde görülmemiş reddi gerekmiştir.

 

2- ) Davalıların 4656 ve 7991 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin temyiz itirazlarına gelince,

 

5578 Sayılı Kanunla değiştirilen 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun maddesi gereğince bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinin mirasa konu olmaları ve üzerlerinde her ne sebeple gerçekleşmiş olursa olsun birlikte mülkiyetin mevcut olması durumunda bu arazilerin ifraz edilemeyeceği, payların 3. şahıslara satılamayacağı, devredilemeyeceği hükmü mevcutken, 5403 Sayılı Kanunun maddesinde 30.04.2014 tarihli ve 6537 Sayılı Kanunun . maddesi ile yapılan değişiklikle "Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez. Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi artırılamaz..." şeklinde düzenleme yapıldığından artık asgari tarımsal arazi büyüklüklerinin altındaki arazilerde de payın üçüncü şahıslara satışı ve devri mümkün hale gelmiştir.

 

Somut uyuşmazlıkta 4656 ve 7991 parsel sayılı taşınmazlarda borçlu ( davalı ) A. 1/2 oranında paydaş durumundadır. Yukarıda bahsedilen yasal değişiklikle alacaklı ( davacı ) şirket tarafından borçlu A.'nın haczedilen payının doğrudan icra yolu ile satışı mümkün hale gelmiştir. Bu nedenle alacaklının ( davacı ) İcra ve İflas Kanununun 121. maddesi gereğince yetki alarak bu parseller yönünden ortaklığın giderilmesi davası açmasında hukuki yararı kalmamıştır.

 

Bu taşınmazlar yönünden davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

 

SONUÇ : Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalıların diğer temyiz itirazlarının reddi ile 9396 parsel sayılı taşınmaz yönünden hükmün ONANMASINA, 2 numaralı bent uyarınca 4656 ve 7991 parsel sayılı taşınmazlar yönünden hükmün BOZULMASINA, onanan kısım için taşınmaz malın satış bedelinden payına düşecek paranın % 011,38 oranında hesaplanacak onama harcından peşin alınan 24,30 TL'nin mahsubu ile bakiyesinin temyiz edene yükletilmesine, 11.06.2014 gününde oybirliği ile karar verildi. 


Not : Makalede yayınlanan içerikler telif hakkına sahiptir.İzinsiz kullanılamaz.