YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ'nin 2014/9537 Esas-2014/11695 Karar sayılı ve 21.4.2014 tarihli kararı


( 16.11.2015 14:50:25 )

Borçlunun adrese dayalı kayıt sisteminde kayıtlı adresinin bulunmaması halinde ipotek akit tablosunda yazılı adresine daha önce usulüne uygun tebligat yapılmamış olsa bile bu adrese 7201 S. K.'nun 35. Md. hükmüne göre tebligat yapılabilir.

 

 

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ'nin 2014/9537 Esas-2014/11695 Karar sayılı ve 21.4.2014 tarihli kararı;

 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası içinTetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

 

Borçlu tarafından, icra emri, kıymet takdir raporu ve satış ilanının usulüne uygun olarak tebliğ edilmediğinden ihalenin feshine karar verilmesi talep edilmiştir. Mahkemece, borçluya daha önce usulüne uygun tebligat yapılmadan TK 35. maddesine göre tebligat yapılmasının usulsüz olduğu belirtilerek ihalenin feshine karar verilmiştir.

 

İİK'nun 134 . maddesinde ihalenin feshi nedenleri teker teker belirtilerek gösterilmemiştir. Sadece "BK'nun 226.maddesinde yazılı", "satış ilanı tebliğ edilmemiş olması", "satılan malın esaslı niteliklerindeki hata" ve "ihaledeki fesat" nedenleriyle ihalenin bozulabileceğine değinilmiştir.

 

İhalenin bozulma nedenleri gerek doktrinde gerekse Yargıtay uygulamasında;

 

1 ) İhaleye fesat karıştırılmış olması.

2 ) Artırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemler,

3 ) İhalenin yapılması sırasındaki hatalı işlemler,

4 ) Alıcının taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması şeklinde sıralanmıştır.

 

Somut olayda borçlu tarafından 26.12.2013 tarihinde icra mahkemesine yapılan başvuru ile 02.12.2013 tarihinde yapılan ihalenin feshi talebinde bulunulduğu, mahkemece borçluya gönderilen Örnek ( 6 ) numaralı icra emrinin ve kıymet takdirinin usulsüz tebliğ edildiği gerekçesiyle ihalenin feshine karar verildiği anlaşılmış ise de Mahkemenin fesih sebebi olarak kabul ettiği bu olgular yukarıda yazılı fesih nedenleri arasında bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan. Mahkemenin, satış ilanının da usulsüz tebliğ edildiği için ihalenin feshine karar verdiği görülmüştür. İİK'nun 21/2. maddesinde: "İlamda ve 38. maddeye göre ilam hükmünde sayılan belgelerle ipotek senedinde yazılı olan adresi değiştiren alacaklı veya borçlu, keyfiyeti birbirlerine noter vasıtası ile bildirmiş olmadıkça, tebligat aynı adrese yapılır ve bu adreste bulunmadığı takdirde Tebligat Kanunu'nun 35. maddesi uygulanır" yasal düzenlemesine yer verilmiştir. Buna göre; borçlunun adrese dayalı kayıt sisteminde kayıtlı adresinin bulunmaması halinde ipotek akit tablosunda yazılı adresine daha önce usulüne uygun tebligat yapılmamış olsa bile bu adrese Tebligat Kanunu'nun 35.maddesine göre tebligat yapılabilir.

 

Takip dayanağı ipotek resmi senedinde borçlu adresinin; "Kültür Mah., ... Sok., ... Akdeniz/Mersin'' olarak yazılı olduğu, satış ilanının ise aynı adrese tebliğe çıkarıldığı, iade edilmesi üzerine, aynı adrese TK.'nun 35. maddesine göre 23.10.2013 tarihinde tebliğ edildiği belirlenmiştir.

 

Öte yandan dosya içinde yer alan UYAP sorgularında borçlunun adrese dayalı kayıt sisteminde kayıtlı bir adresinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu durumda borçlunun ipotek akit tablosunda yazılı adresine Tebligat Kanunu'nun 35.maddesine göre tebligat yapılmasında yasaya aykırılık yoktur.

 

O halde mahkemece, yukarıda yazılı gerekçeyle satış ilanının usulüne uygun tebliğ edilmesi gerektiğinin kabulü ile ihalenin feshi isteminin 7 günlük hak düşürücü süre geçtikten sonra yapıldığından bahisle istemin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle aksi yönde hüküm tesisi isabetsizdir.

 

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun -366-. ve HUMK'nun -428-. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi. 


Not : Makalede yayınlanan içerikler telif hakkına sahiptir.İzinsiz kullanılamaz.